Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny została założona w lutym 2001 roku przez Piotra Jankowskiego, który przez wiele lat był jej Prezesem. Misją organizacji jest niesienie pomocy dzieciom polskiego pochodzenia mieszkającym na Białorusi. Pierwotnie działania fundacji były kierowane na obszary największego skupiska Polaków czyli na Grodzieńszczyznę, z czasem z uwagi na to, że Polacy mieszkają też w Mińsku, Mohylewie, Witebsku – rozszerzyliśmy swoje działania na całą Białoruś.

Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000000291.

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

Jej podstawowymi celami są:

  • Udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej dzieciom polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś,
  • Organizacja integracyjnego letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci polskiego pochodzenia z Republiki Białoruś oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej,
  • Skupianie wokół idei Fundacji osób w kraju i za granicą.

Swoje cele fundacja realizuje przez organizowanie zbiórek i imprez publicznych, współpracę z podmiotami gospodarczymi oraz działalność propagatorską, informacyjną i wydawniczą w zakresie swych podstawowych celów.

Ponadto Fundacja nawiązuje współpracę z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, nawiązuje współpracę krajową i zagraniczną z instyucjami oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celem Fundacji.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, uzyskują tytuł DOBROCZYŃCY FUNDACJI. Raz do roku, wiosną, wszystkim Darczyńcom Fundacja przesyła specjalne podziękowanie – Świadectwo Darczyńcy.

Dla najważniejszych akcji Fundacji należą: Podarujmy Dzieciom Święta – organizacja paczek świątecznych dla dzieci i ich rodzin oraz organizacja Integracyjnych kolonii polonijnych dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi (od 2004 roku kolonie odbywają się w naszym Domu Polonii).
Ponadto :
– akcja ratowania zdrowia i życia, organizacja turnusów rehabilitacyjnych,
– akcja pomocy humanitarnej,
– organizowanie warsztatów i kursów dokształcających dla nauczycieli języka polskiego z Białorusi,
– program stypendialny dla młodzieży polskiej z Białorusi,
– organizowanie wymian międzyszkolnych
– organizowanie pobytów edukacyjnych w Polsce,
– współorganizacja Dni Kultury Kresowej w Białymstoku,
– organizacja Dnia Dziecka na Białorusi i wiele innych mniejszych akcji zależnie od potrzeb i środków.
Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prywatnymi w Polsce i na Białorusi. Głównym partnerem na Białorusi jest Polska Macierz Szkolna w Grodnie.
Te wszystkie działania nie byłyby możliwe gdyby nie wsparcie darczyńców indywidualnych, instytucji i wolontariuszy.